Program Żagle w Mechelinkach 2021

                                

Program Żagle w Mechelinkach 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn.: „„Żagle w Mechelinkach 2021 ”mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych dzięki edukacji i integracji społeczności lokalnej poprzez udział co najmniej 61 mieszkańców obszaru PLGR, w tym dzieci i osób powyżej 50 roku życia, w cyklu spotkań i szkoleń żeglarskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowane/przewidywane wyniki operacji i efekty to udział 61 osób, w tym osób z grup defaworyzowanych w 5 przedsięwzięciach wdrożonych na rzecz aktywności społecznej, na które składać się będą spotkania  i szkolenia żeglarskie.